ขอความกรุณาครูที่ปรึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เพิ่มข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ให้เรียบร้อยด้วยครับ